Generelle vilkår

1. INNLEDNING

De genrelle vilkårene gjelder for de tjenester som utføres gjennom HydroKleen.no og dere franchisetakere. HyrdoKleen leveres av lokale franchisetakere heretter kalt HydroKleens servicepartner og faktureres gjennom Inselo Installation AS, 915729010, heretter kalt HydroKleen.

2. HYDROKLEENS SERVICEPARTNERS FORPLIKTELSER

  1. sørge for at Tjenesten utføres fagmessig, dvs. at arbeidet utføres på en måte som normalt forventes av en seriøs fagmann
  2. samarbeide med Kunden om Kundens interesser slik at det ikke oppstår misforståelser
  3. sørge for at Tjenesten ikke utføre i strid met sikkerhetsforeskrifter eller forbud i produktssikkerhetsloven eller markedsføringsloven.

3. HYDROKLEENS FORPLIKTELSER

  1. sørge for at tekniker som utfører tjenesten er en utdannet og sertifisert HydroKleen partner.
  2. Fakturer Kunden for utført tjeneste.

4. KUNDENS FORPLIKTELSER

  1. Etter at Tjenesten er utført, gjennomføre betaling til HydroKleen for den Tjenesten som kunden ønsker at HydroKleen skal utføre.

5. ERSTATNING, BETALING OG AVBESTILLING

  1. Kunden betaler for utført Tjeneste tilsvarende de priser som er angitt på Hydrokleen.no eller i et av HydroKleens ulike tilbud.
  2. Kunden betaler for Tjenesten mot faktura. Ved betaling via faktura tilkommer en fakturaavgift på 39,- kr. Fakturaen sendes av HydroKleens partner for fakturering som er Arvato Bertelsmann AS
  3. Avbestilling av besøket skal skje senest 24 timer før avtalt oppmøte. Dersom dette ikke skjer kan Kunden måtte debiteres en oppmøteavgift.

6. SKADEVERK OG ANSVARSBEGRENSNING

Kunden har krav på erstatning for direkte skade som skyldes uaktsomhet fra HydroKleen franchisetaker eller andre HydroKleen svarer for. Kunden har ikke krav på erstatning for indirekte skader som for eksempel tap av fortjeneste eller andre følgeskader. HydroKleens maksimale ansvar er begrenset til ett (1) basisbeløp (dvs. 45 500 kroner i 2018). Begrensningene i Hydrokleens ansvarsforpliktelser som angitt ovenfor gjelder ikke i tilfelle forsett eller grov uaktsomhet, personskader eller ved ansvar som følger en gjeldende lov

7. REKLAMASJON OG FORNØYDHETSGARANTI

Dersom kunden anser tjenesten som feillevert eller feil utført skal kunden innen rimelig tid reklamere på tjenesten via e-post til support@hydrokleen.no.Kunden kan kreve HydroKleens fornøyd kundegaranti når kunden ikke er fornøyd med utfallet av tjenesten eller hvordan tjenesten ble utført. I slike tilfeller må kunden innen rimelig tid informere HydroKleen skriftlig via e-post til support@hydrokleen.no, som inneholder årsaken til forespørselen. HydroKleen foretar en vurdering av forespørselen, godkjent forespørsel gir full refusjon til kunden.

8. FORMILDENDE OMSTENDIGHETER

HydroKleen er unntatt fra ansvar for å betale erstatning eller å oppfylle visse forpliktelser som kunden krever, dersom skaden eller feilen skyldes forhold utenfor HydroKleens kontroll (“Befriende omstendighet”) og forhold som hindrer eller forsinker overholdelse av slik forpliktelse.

9. TVISTER

Tvist vedrørende arbeidet som skal utføres i henhold til bestillingen skal i første omgang forsøkes løst gjennom minnelighet i forhandlinger mellom partene. Eventuelle tvister skal avgjøres i en norsk domsstol i henhold til Norsk lov. Tvisten kan også prøves via Forbrukertvistutvalget som kan beslutte en oppfordring til partene om hvordan tvisten skal løses.